डाउनलोड

  1. प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव फारामको लागी यस लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस : http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d83591b01fa3.doc
  2. प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागीताका लागी निवेदन फाराम (शाखा अधिकृत तह): http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d835a5c79999.pdf
  3. प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागीताका लागी निवेदन फाराम (नायव सुब्बा तह): http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d835a6c855c8.pdf
  4. Program Proposal Form 2075/076
  5. 2071 Bulletin Indigenous Nationalites
  6. 2071 Journal Indigenous Nationalities
  7. Indigenous Census 2011