डाउनलोड

  1. प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव फाराम (आ.व.२०७६/७७) को लागी यस लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस : http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d83591b01fa3.doc
  2. प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागीताका लागी निवेदन फाराम (शाखा अधिकृत तह) (आ.व.२०७६/७७): http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d835a5c79999.pdf
  3. प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागीताका लागी निवेदन फाराम (नायव सुब्बा तह) (आ.व.२०७६/७७): http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d835a6c855c8.pdf
  4. आदिवासी जनजातिका निम्ति लोक सेवा तयारी कक्षा शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा तह (काठमाडौको लागी) अध्यापन गराउन आशयपत्रको ढाँचा २०७६/७७: http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d8b2fa837ca6.docx

  5. पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशनका लागी मापदण्डहरु (आ.व. २०७६/७७): http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d8b30241ee17.pdf

  6. Program Proposal Form 2075/076
  7. 2071 Bulletin Indigenous Nationalites
  8. 2071 Journal Indigenous Nationalities
  9. Indigenous Census 2011
  10. www.NFDIN ACT 2002