जातिहरू

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति:    २०५८।१०।२५
संशोधन गर्ने ऐनः २०५८ सालको ऐन नं. २०
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मितिः २०६३।७।१७

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

नेपालको विभिन्न आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदिवासी /जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१

दफा २.   विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “आदिवासी/जनजाति” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास  भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।

अनुसूची
दफा २ को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

सूचिकृत आदिवासी जनजाति प्रोफाइल:

लोपोन्मुख समूह

१. कुसुण्डा
२. वनकरिया
३. राउटे
४. सुरेल
५. हायू
६. राजी
७. किसान - संक्षिप्त विवरण
८. लेप्चा
९. मेचे - संक्षिप्त विवरण
१०. कुशवाडिया

अति सिमान्तकृत समूह

१. माझि
२. सियार - संक्षिप्त विवरण
३. ल्होमी (सिङ्सावा)
४. थुदाम
५. धानुक - संक्षिप्त विवरण
६. चेपाङ - संक्षिप्त विवरण
७. सतार/सन्थाल - संक्षिप्त विवरण
८. थामी
९. झागड (उराव)
१०. बोटे
११. दनुवार - संक्षिप्त विवरण
१२. बराम - संक्षिप्त विवरण

सिमान्तकृत समूह

१. सुनुवार (कोइँच)
२. थारु
३. तामाङ
४. भुजेल
५. कुमाल - संक्षिप्त विवरण
६. राजवंशी - संक्षिप्त विवरण
७. गन्गाई
८. धिमाल
९. भोटे
१०. दराई
११. ताजपुरिया
१२. पहरी - संक्षिप्त विवरण
१३. तोप्केगोला
१४. डोल्पो
१५. फ्री
१६. मुगाल
१७. लार्के - संक्षिप्त विवरण
१८. ल्होपा
१९. दुरा
२०. वालुङ

सुविधा वञ्चित समूह

१. गुरुङ्ग - संक्षिप्त विवरण
२ मगर
३. राई
४. लिम्बु
५. छैरोतन
६. ताङ्‍बे - संक्षिप्त विवरण
७. तीनगाउँले थकाली
८. बाह्रगाउँले - संक्षिप्त विवरण
९. मार्फाली थकाली
१०. शेर्पा - संक्षिप्त विवरण
११. याक्खा - संक्षिप्त विवरण
१२. छन्त्याल - संक्षिप्त विवरण
१३. जिरेल
१४. ब्यासी
१५. योल्मो

उन्नत समूह

१. नेवार
२. थकाली


भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा

१. हिमाली भेग

सियार, ल्होमी (सिङ्सावा), लेप्चा, भोटे, तोप्केगोला, डोल्पो, मुगाल, लार्के, ल्होपा, वालुङ, ताङ्वे, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले, मार्फाली थकाली, शेर्पा, ब्यासी, ह्योल्मो

२. पहाडी भेग

राउटे, सुरेल, हायू, थुदाम, चेपाङ, थामी, बराम, सुनुवार, तामाङ, भुजेल, कुमाल, दराई, पहरी, दुरा, गुरुङ्ग, मगर, राई, लिम्बु, छैरोतन, याक्खा, छन्त्याल, जिरेल, नेवार, थकाली

३. भित्री मधेश

कुसुण्डा, राजी, माझी, बोटे, फ्री

४.तराई क्षेत्र

वनकरिया, किसान, मेचे, कुशवाडिया, धानुक, सतार/सन्थाल, झाँगड (उराव), दनुवार, थारु, राजवंशी, गन्गाई, धिमाल, ताजपुरिया