NFDIN Gallery

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/सहअध्यक्ष माननीय विजय कुमार गच्छादार

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/सहअध्यक्ष माननीय विजय कुमार गच्छादार 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/कार्यकारीणी सदस्य ज्ञानेन्द्र पुन

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/कार्यकारीणी सदस्य ज्ञानेन्द्र पुन 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझी

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझी 

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/उपाध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ

प्रतिष्ठानको १६ औं संञ्चालक परिषदको बैठक/उपाध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ 

Vice Chairman

Vice Chairman