किरावा सान्दिवा (राई सर) बान्तावा मित्माभुङ (वान्तवा संस्मरण सङ्ग्रह) - पदम राई