ल्होमी नारीको मानव स्रोत विवरणिका - छिङचिप्पा भोटे लामा (ल्होमी)