अा.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव अाव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७५/०७६) !!