Notices

क्र.म. नाम
41  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव अाव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७५/०७६) !! 
42  शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना !! 
43  आदिवासी जनजाति ऊत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यालय सरेको सम्बन्धी सूचना !! 
44  शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना !! 
45  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ 
46  पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! 
47  कार्यक्रम प्रस्ताव फाराम २०७४/७५ 
48  NFDIN Request for Proposal 2017/18...OPEN !! 
49  जनजाति छात्रबृत्ति २०७३/७४ मा छनौट बिध्यार्थीका लागि थप सुचना !! 
50  प्रतिष्ठानको अादिवासी जनजाति छात्रबृत्तिको नतिजा २०७३/७४ प्रकाशित !! 
51  लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सुचना ! 
123पछाडि >