नेपाल सरकार

आदिवासी जनजाति
उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागिताको लागि उम्मेदवारहरुको निम्ति मापदण्डहरु:
क) सहभागिताको निम्ति उम्मेदवारको उमेर पुरुषको ३५ वर्ष र महिलाको ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

ख) निवेदन दर्ता शुल्क रू. ५००/- (अक्षरेपी रु. पाँच सय मात्र।) लाग्नेछ ।

ग) दर्ता शुल्क भुक्तानीका लागि यस प्रतिष्ठानको नगद काउन्टरको नगदी रसिद वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, पुल्चोक शाखाको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाममा रहेको खाता नम्बर ११४०००१४०७०१ मा जम्मा गरेको भौचर संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

घ) सहभागिताको निम्ति दरखास्त फाराम यस प्रतिष्ठानको वेभसाइट www.nfdin.gov.np बाट अनलाईन मार्फत भर्न सकिनेछ ।

ङ) अनलाइन फाराममा रहेको विवरणहरु भरी शैक्षिक प्रमाण-पत्र, चारित्रिक प्रमाण-पत्र, नागरिकता प्रमाण-पत्र, यस आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठान वा स्थानिय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने आदिवासी जनजाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा दर्ता शुल्क रकम दाखिला गरेको भौचर तथा पासपोर्ट साइज फोटो समेत राखी उक्त फाराममा अनिवार्य अपलोड गर्नु पर्नेछ ।

च) शैक्षिक योग्यताको हकमा शाखा अधिकृत स्तरको निम्ति स्नातक तह उत्तिर्ण तथा नायब सुब्बा स्तरको निम्ति प्रविणता प्रमाण-पत्र /+२ उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।

छ) प्रशिक्षण कक्षा समयावधी कम्तिमा ३-४ महिनाको हुनेछ । कक्षा समय बिहान ६:३० देखि ८:३० बजे दिनमा जम्मा २ घण्टाको हुनेछ ।

ज) फाराम भर्ने अन्तिम मिति विज्ञापन सुचनामा उल्लेख गरिए अनुसार मिति: २०७८/०८/२३ गते, बिहीबार कार्यालय समय भित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ ।

झ) प्रतिष्ठानद्वारा छनौट परीक्षा (शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा स्तर दुवैको) मिति २०७८ मंसिर २५ गते, शनिबार सञ्चालन गरिनेछ ।

ञ) छनौट परीक्षाको प्रश्नावली ढाँचा लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षा अनुसारको हुनेछ ।

ट) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने छनौट परिक्षाको लागि सम्बन्धित उम्मेदवार स्वयंम उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

ठ) प्रशिक्षण कक्षामा सहभागीताका लागि छनौट हुने उम्मेदवारहरुले यस प्रतिष्ठानमा धरौटी रकम जम्मा रू.३,०००/- बुझाई भर्ना पत्र लिन सकिनेछ ।

ड) छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई प्रतिष्ठानले तोकिएको प्रशिक्षण दिने संस्था/फर्म वा कम्पनीद्वारा काठमाडौ उपत्यका भित्र प्रशिक्षण दिइनेछ ।

ड) उम्मेदवारहरुले प्रशिक्षण अवधिभर प्रतिष्ठान र तोकिएको संस्था/फर्म वा कम्पनीको नियमपालना गरी अनुशासनमा रही प्रशिक्षण लिन पर्नेछ ।

तह
शाखा अधिकृत Apply
नायब सुब्बा Apply
website: www.nfdin.gov.np email: mail@nfdin.gov.np